ZKD

Gemeente

Den Haag

CE Potentie

€ 1.325.966

Kengetallen

708

118

8522

56

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

757

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

42%

1%

41%

11%

5%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

5%

3.2

-

BIZ

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

1%

60%

39%

Omschrijving bedrijventerrein

ZKD is een bedrijventerrein in gemeente Den Haag. Het terrein is 55,8 hectare groot en er werken ongeveer 8522 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 118 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 708 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 757 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in ZKD is afkomstig van overige motor-, transmissie- en smeerolie.


Afval en verwerking

Het afval in ZKD wordt voor 11% hergebruikt, 41% gerecycleerd, 1% verbrand, 5% gestort en voor 42% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op ZKD zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de stedelijke ligging en de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. De lichte milieucategorie biedt daarnaast mogelijkheid voor het hoogwaardige verwerking van houtproducten en/of organische stromen. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

ZKD is een goed georganiseerd terrein. De reststromen afkomstig van het terrein worden hoogwaardig gerecycleerd, dit is met name afval afkomstig van overige motor-, transmissie- en smeerolie. Het proces van overige motor-, transmissie- en smeerolie recycling is zeer energie intensief, waarbij veel CO2-uitstoot vrijkomt.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten van chemisch afval. Regionaal kan er samenwerking worden gezocht met de terreinen met chemisch afval zoals Boezem-West (Pijnacker-Nootdorp), Het Scheur (Vlaardingen), Lansinghage (Zoetermeer) en Technopolis (Delft).

Veel chemisch afval bevatten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS maken producten steviger en fraaier of voorzien ze producten van extra functionaliteiten. Voor het gebruik van deze stoffen gelden wettelijke grenswaarden. Daarnaast heeft de overheid een niet wettelijke doelstelling om ZZS zoveel mogelijk uit te bannen. Het project “Road to zero” is daarvoor opgezet. De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt zogenoemde Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Door aan te haken bij deze initiatieven kunnen milieuvervuilende processen worden geminimaliseerd.

Voor de gemeente Den Haag is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in verbeterde chemisch afval verwerking.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!