Technopolis

Gemeente

Delft

CE Potentie

€ 1.166.747

Kengetallen

213

26

3240

28

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

957

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

67%

0%

27%

0%

6%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

8%

3.1

-

Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

58%

43%

Omschrijving bedrijventerrein

Technopolis is een bedrijventerrein in gemeente Delft. Het terrein is 28 hectare groot en er werken ongeveer 3240 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 26 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 213 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 957 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Technopolis is afkomstig van halogeenvrije emulsies.


Afval en verwerking

Het afval in Technopolis wordt voor 0% hergebruikt, 27% gerecycleerd, 0% verbrand, 6% gestort en voor 67% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Technopolis zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de niet-hoge milieucategorie en de innovatiekracht van het terrein leent het zich met name voor het huisvesten van start-ups en scale-ups voor niet alleen chemische stoffen, maar ook bouw- en sloopmaterialen en metalen. Vanwege de unieke locatiekwaliteit dichtbij de TU Delft kan het terrein op het gebied van huisvesting van start-ups en scale-ups een regionale functie vervullen. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen of enige andere grondstof ligt op dit terrein minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Technopolis is een goed georganiseerd terrein. De reststromen afkomstig van het terrein worden hoogwaardig gerecycleerd, dit is met name afval afkomstig van halogeenvrije emulsies. Het proces van chemische recycling is zeer energie intensief en (mogelijk) toxisch.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten van chemisch afval. Regionaal kan er samenwerking worden gezocht met de terreinen met chemisch afval zoals Boezem-West (Pijnacker-Nootdorp), Het Scheur (Vlaardingen), Lansinghage (Zoetermeer) en ZKD (Den Haag).

Veel chemisch afval bevatten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS maken producten steviger en fraaier of voorzien ze producten van extra functionaliteiten. Voor het gebruik van deze stoffen gelden wettelijke grenswaarden. Daarnaast heeft de overheid een niet wettelijke doelstelling om ZZS zoveel mogelijk uit te bannen. Het project “Road to zero” is daarvoor opgezet. De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt zogenoemde Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Door aan te haken bij deze initiatieven kunnen milieuvervuilende processen worden geminimaliseerd.

Voor de gemeente Delft is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in verbeterde chemisch afval verwerking.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!