Stormpolder

Gemeente

Krimpen aan den IJssel

CE Potentie

€ 4.742.291

Kengetallen

6238

67

3281

61

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

2078

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

19%

0%

81%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

11%

5.1

Vaarklasse V

Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

49%

51%

Omschrijving bedrijventerrein

Stormpolder is een bedrijventerrein in gemeente Krimpen aan den IJssel. Het terrein is 60,5 hectare groot en er werken ongeveer 3281 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 67 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6238 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2078 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Stormpolder is afkomstig van ferrometalen.


Afval en verwerking

Het afval in Stormpolder wordt voor 0% hergebruikt, 81% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 19% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Stormpolder zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater geschikt voor grootschalig goederen- en bulkvervoer beschikt het terrin niet alleen de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie, maar bijvoorbeeld ook voor bouw- en sloopmaterialen en chemische stoffen. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen, hoewel de lokale ontsluiting over de weg hiervoor een punt van zorg is. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Stormpolder is een goed georganiseerd terrein gericht op met name de maakindustrie en bouwsector. De reststromen afkomstig van het terrein worden grotendeels gerecycleerd. Dit is met name afval uit metalen zoals ijzer, staal, aluminium, maar ook ferrometalen. Onze gebouwen en machines bestaan nu nog uit grote hoeveelheden staal en verschillende metaalsoorten. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van verspilling op gebied van afval uit metalen. Regionaal kan er met name samenwerking worden gezocht met de terreinen: Kapelpolder (Maassluis), Oostambacht (Pijnacker-Nootdorp), 's Gravelandse Polder (Schiedam), Schieoevers noord & zuid (Delft) en Wilhelminahaven (Schiedam).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire ketenprojecten rondom het hergebruik van hoogwaardige reststromen zoals metalen. Deze subsidie zal vanaf april 2022 naar alle waarschijnlijkheid openen. In een circulair ketenproject is het de bedoeling om samen te werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Kort na afloop van het project moet het resultaat op de markt worden gebracht.

Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in de (machine)bouw en het voorkomen van afval uit metalen.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!