Schieoevers

Gemeente

Delft

CE Potentie

€ 1.159.257

Kengetallen

1303

80

4571

63

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

779

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

42%

0%

48%

2%

7%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

10%

4.2

Vaarklasse II

Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

61%

39%

Omschrijving bedrijventerrein

Schieoevers noord & zuid is een bedrijventerrein in gemeente Delft. Het terrein is 63 hectare groot en er werken ongeveer 4571 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 80 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1303 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 779 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Schieoevers noord & zuid is afkomstig van ijzer en staal.


Afval en verwerking

Het afval in Schieoevers noord & zuid wordt voor 2% hergebruikt, 48% gerecycleerd, 0% verbrand, 7% gestort en voor 42% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Schieoevers zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting over de weg en de lokale vaarweg is het terrein met name geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Daarnaast is het terrein geschikt voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven gericht op bouw- en sloopmateriaal en organische stromen. Voor het huisvesten van grootschalige verwerking voor metalen is het vanwege de beperkte waterverbinding voor grootschalig bulk- en goederenvervoer minder geschikt.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Schieoevers noord & zuid is een goed georganiseerd terrein gericht op met name de maakindustrie en bouwsector. De reststromen afkomstig van het terrein worden grotendeels gerecycleerd. Dit is met name afval uit metalen zoals ijzer, staal, aluminium, maar ook ferrometalen. Onze gebouwen en machines bestaan nu nog uit grote hoeveelheden staal en verschillende metaalsoorten. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van verspilling op gebied van afval uit metalen. Regionaal kan er met name samenwerking worden gezocht met de terreinen: Kapelpolder (Maassluis), Oostambacht (Pijnacker-Nootdorp), 's Gravelandse Polder (Schiedam), Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) en Wilhelminahaven (Schiedam).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire ketenprojecten rondom het hergebruik van hoogwaardige reststromen zoals metalen. Deze subsidie zal vanaf april 2022 naar alle waarschijnlijkheid openen. In een circulair ketenproject is het de bedoeling om samen te werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Kort na afloop van het project moet het resultaat op de markt worden gebracht.

Voor de gemeente Delft is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in de (machine)bouw en het voorkomen van afval uit metalen.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!