s Gravelandse Polder

Gemeente

Schiedam

CE Potentie

€ 6.206.843

Kengetallen

4377

136

7140

68

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

1872

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

20%

0%

79%

0%

2%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

8%

4.2

Vaarklasse I

Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

63%

37%

Omschrijving bedrijventerrein

s Gravelandse polder is een bedrijventerrein in gemeente Schiedam. Het terrein is 68,4 hectare groot en er werken ongeveer 7140 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 136 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4377 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1872 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in s Gravelandse polder is afkomstig van metalen.


Afval en verwerking

Het afval in s Gravelandse polder wordt voor 0% hergebruikt, 79% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 20% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op 's Gravenlandse Polder zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting over de weg en de lokale vaarweg is het terrein met name geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Daarnaast is het terrein geschikt voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven gericht op bouw- en sloopmateriaal en organische stromen. Voor het huisvesten van grootschalige verwerking voor metalen is het vanwege de beperkte waterverbinding voor grootschalig bulk- en goederenvervoer minder geschikt.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

s Gravelandse polder is een goed georganiseerd terrein gericht op met name de maakindustrie en bouwsector. De reststromen afkomstig van het terrein worden grotendeels gerecycleerd. Dit is met name afval uit metalen zoals ijzer, staal, aluminium, maar ook ferrometalen. Onze gebouwen en machines bestaan nu nog uit grote hoeveelheden staal en verschillende metaalsoorten. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van verspilling op gebied van afval uit metalen. Regionaal kan er met name samenwerking worden gezocht met de terreinen: Kapelpolder (Maassluis), Oostambacht (Pijnacker-Nootdorp), Schieoevers noord & zuid (Delft), Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) en Wilhelminahaven (Schiedam).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire ketenprojecten rondom het hergebruik van hoogwaardige reststromen zoals metalen. Deze subsidie zal vanaf april 2022 naar alle waarschijnlijkheid openen. In een circulair ketenproject is het de bedoeling om samen te werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Kort na afloop van het project moet het resultaat op de markt worden gebracht.

Voor de gemeente Schiedam is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in de (machine)bouw en het voorkomen van afval uit metalen.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!