Ruyven

Gemeente

Pijnacker-Nootdorp

CE Potentie

€ 1.005.312

Kengetallen

11084

27

1868

35

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

1094

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

2%

0%

98%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

13%

4.1

-

Parkmanagement

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

62%

38%

Omschrijving bedrijventerrein

Ruyven is een bedrijventerrein in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het terrein is 35,2 hectare groot en er werken ongeveer 1868 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 27 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 11084 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1094 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Ruyven is afkomstig van kunststoffen.


Afval en verwerking

Het afval in Ruyven wordt voor 0% hergebruikt, 98% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 2% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Ruyven zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. De lichte milieucategorie biedt daarnaast mogelijkheid voor het hoogwaardige verwerking van houtproducten en/of organische stromen. De goede ontsluiting biedt eveneens mogelijkheden voor de locatie als hubfunctie verzamelen en vervolgesn vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkinginstallatie elders. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Ruyven is een goed georganiseerd terrein gericht op met name de bouw- en sloopsector, zowel GWW als utiliteit- en woningbouw. De reststromen afkomstig van het terrein worden grotendeels gerecycleerd. Dit zijn met name verschillende soorten kunststoffen. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen. Daarom is het met name belangrijk dat verspilling van kunststoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van verspilling op gebied van afval uit kunststoffen. Regionaal kan er met name samenwerking worden gezocht met de terreinen: de Binckhorst (Den Haag), Capelle XL (Capelle aan den IJssel) en Maaldrift (Wassenaar).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire ketenprojecten rondom het hergebruik van hoogwaardige reststromen zoals kunststoffen. Deze subsidie zal vanaf april 2022 naar alle waarschijnlijkheid openen. In een circulair ketenproject is het de bedoeling om samen te werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Kort na afloop van het project moet het resultaat op de markt worden gebracht.

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in hoogwaardige verwerking en hergebruik van kunststoffen.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!