Rivium

Gemeente

Capelle aan den IJssel

CE Potentie

€ 16.264.638

Kengetallen

13089

16

3502

27

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

531

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

0%

0%

1%

99%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

14%

3.1

-

Parkmanagement

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

1%

71%

28%

Omschrijving bedrijventerrein

Rivium is een bedrijventerrein in gemeente Capelle aan den IJssel. Het terrein is 27,2 hectare groot en er werken ongeveer 3502 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 16 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 13089 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 531 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rivium is afkomstig van bitumen.


Afval en verwerking

Het afval in Rivium wordt voor 99% hergebruikt, 1% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 0% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer hoog. Dit bedrijventerrein benut al veel van de CE Potentie Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen worden namelijk veelal hergebruikt.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Rivium is bouw- en sloopmateriaal de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van bouw- en sloopmateriaal ligt op dit terrein minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Rivium is een goed georganiseerd terrein gericht op met name de bouw- en sloopsector, zowel GWW als utiliteit- en woningbouw. De reststromen afkomstig van het terrein worden grotendeels gerecycleerd. Dit is met name afval uit bitumen en overig bouw -en sloopafval. Onze gebouwen en onze infrastructuur, oftewel onze wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering, bestaan nu nog uit grote hoeveelheden, vaak zware, materialen, zoals bitumen, steen, beton en staal. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten van de bouw zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen. Daarom is het met name belangrijk dat verspilling van bitumen als bouwmateriaal zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van verspilling op gebied van afval uit bitumen. Regionaal kan er met name samenwerking worden gezocht met de terreinen: de Binckhorst (Den Haag), Capelle XL (Capelle aan den IJssel) en Maaldrift (Wassenaar).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire ketenprojecten rondom het hergebruik van hoogwaardige reststromen zoals bitumen. Deze subsidie zal vanaf april 2022 naar alle waarschijnlijkheid openen. In een circulair ketenproject is het de bedoeling om samen te werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Kort na afloop van het project moet het resultaat op de markt worden gebracht.

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in bouw -en sloopafval en het voorkomen van afval uit bitumen.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!