Lansinghage

Gemeente

Zoetermeer

CE Potentie

€ 4.661.963

Kengetallen

3267

100

5671

66

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

1981

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

72%

2%

25%

0%

1%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

9%

4.2

-

Onbekend

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

61%

39%

Omschrijving bedrijventerrein

Lansinghage is een bedrijventerrein in gemeente Zoetermeer. Het terrein is 66,3 hectare groot en er werken ongeveer 5671 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 100 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 3267 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1981 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Lansinghage is afkomstig van halogeenhoudende emulsies.


Afval en verwerking

Het afval in Lansinghage wordt voor 0% hergebruikt, 25% gerecycleerd, 2% verbrand, 1% gestort en voor 72% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Lansinghage zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de de niet-hoge milieucategorie en regulier-gemengde uitstraling lleent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. Daarnaast liggen er kansen voor het hoogwaardiger verwerking van houtproducten en/of organische stromen. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Lansinghage is een goed georganiseerd terrein. De reststromen afkomstig van het terrein worden hoogwaardig gerecycleerd, dit is met name afval afkomstig van halogeenhoudende emulsies. Het proces van chemische recycling is zeer energie intensief en (mogelijk) toxisch.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten van chemisch afval. Regionaal kan er samenwerking worden gezocht met de terreinen met chemisch afval zoals Boezem-West (Pijnacker-Nootdorp), Het Scheur (Vlaardingen), Technopolis (Delft) en ZKD (Den Haag).

Veel chemisch afval bevatten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS maken producten steviger en fraaier of voorzien ze producten van extra functionaliteiten. Voor het gebruik van deze stoffen gelden wettelijke grenswaarden. Daarnaast heeft de overheid een niet wettelijke doelstelling om ZZS zoveel mogelijk uit te bannen. Het project “Road to zero” is daarvoor opgezet. De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt zogenoemde Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Door aan te haken bij deze initiatieven kunnen milieuvervuilende processen worden geminimaliseerd.

Voor de gemeente Zoetermeer is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in verbeterde chemisch afval verwerking.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!