Kapelpolder

Gemeente

Maassluis

CE Potentie

€ 2.137.171

Kengetallen

7461

33

1009

22

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

1510

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

58%

0%

40%

0%

2%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

10%

3.2

Vaarklasse IV

Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

56%

44%

Omschrijving bedrijventerrein

Kapelpolder is een bedrijventerrein in gemeente Maassluis. Het terrein is 22 hectare groot en er werken ongeveer 1009 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 33 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 7461 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1510 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Kapelpolder is afkomstig van ijzer en staal.


Afval en verwerking

Het afval in Kapelpolder wordt voor 0% hergebruikt, 40% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 58% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Kapelpolder zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de lokale ontsluiting en kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. De ligging van het terrein aan vaarwater geschikt voor grootschalige goederen- en bulkvervoer kan daarnaast worden benut door kleinschalige logistiek die zich richt op het verzamelen en vervolgens per water vervoeren van resttromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Het huisvesten van hoogwaardige verwerking van metalen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Kapelpolder is een goed georganiseerd terrein gericht op met name de maakindustrie en bouwsector. De reststromen afkomstig van het terrein worden grotendeels gerecycleerd. Dit is met name afval uit metalen zoals ijzer, staal, aluminium, maar ook ferrometalen. Onze gebouwen en machines bestaan nu nog uit grote hoeveelheden staal en verschillende metaalsoorten. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van verspilling op gebied van afval uit metalen. Regionaal kan er met name samenwerking worden gezocht met de terreinen: Oostambacht (Pijnacker-Nootdorp), 's Gravelandse Polder (Schiedam), Schieoevers noord & zuid (Delft), Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) en Wilhelminahaven (Schiedam).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire ketenprojecten rondom het hergebruik van hoogwaardige reststromen zoals metalen. Deze subsidie zal vanaf april 2022 naar alle waarschijnlijkheid openen. In een circulair ketenproject is het de bedoeling om samen te werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Kort na afloop van het project moet het resultaat op de markt worden gebracht.

Voor de gemeente Maassluis is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in de (machine)bouw en het voorkomen van afval uit metalen.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!