Het Scheur

Gemeente

Vlaardingen

CE Potentie

€ 5.460.382

Kengetallen

28541

65

1231

16

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

3217

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

6%

0%

90%

0%

3%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

20%

5.2

Vaarklasse V

Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

66%

34%

Omschrijving bedrijventerrein

Het Scheur is een bedrijventerrein in gemeente Vlaardingen. Het terrein is 16 hectare groot en er werken ongeveer 1231 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 65 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 28541 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 3217 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Het Scheur is afkomstig van organische vloeistof halogeenarm.


Afval en verwerking

Het afval in Het Scheur wordt voor 0% hergebruikt, 90% gerecycleerd, 0% verbrand, 3% gestort en voor 6% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Het Scheur zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de hoge milieucategorie, de relatief grootschalige opzet van het terrein en de ligging aan vaarwater geschikt voor grootschalig goederen- en bulkvervoer beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Het Scheur is een goed georganiseerd terrein. De reststromen afkomstig van het terrein worden hoogwaardig gerecycleerd, dit is met name afval afkomstig van halogeenarme organische vloeistoffen. Het proces van chemische recycling is zeer energie intensief en (mogelijk) toxisch.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten van chemisch afval. Regionaal kan er samenwerking worden gezocht met de terreinen met chemisch afval zoals Boezem-West (Pijnacker-Nootdorp), Lansinghage (Zoetermeer), Technopolis (Delft) en ZKD (Den Haag).

Veel chemisch afval bevatten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS maken producten steviger en fraaier of voorzien ze producten van extra functionaliteiten. Voor het gebruik van deze stoffen gelden wettelijke grenswaarden. Daarnaast heeft de overheid een niet wettelijke doelstelling om ZZS zoveel mogelijk uit te bannen. Het project “Road to zero” is daarvoor opgezet. De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt zogenoemde Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Door aan te haken bij deze initiatieven kunnen milieuvervuilende processen worden geminimaliseerd.

Voor de gemeente Vlaardingen is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in verbeterde chemisch afval verwerking.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!