Capelle XL

Gemeente

Capelle aan den IJssel

CE Potentie

€ 894.639

Kengetallen

1681

31

4377

39

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

874

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

25%

0%

75%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

11%

3.2

-

BIZ

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

68%

32%

Omschrijving bedrijventerrein

Capelle XL is een bedrijventerrein in gemeente Capelle aan den IJssel. Het terrein is 39,4 hectare groot en er werken ongeveer 4377 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 31 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1681 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 874 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Capelle XL is afkomstig van hout.


Afval en verwerking

Het afval in Capelle XL wordt voor 0% hergebruikt, 75% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 25% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Capelle XL is bouw- en sloopmateriaal de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting en de stedelijke ligging leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten, circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van bouw- en sloopmateriaal ligt op dit terrein minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Capelle XL is een goed georganiseerd terrein gericht op met name de bouw- en sloopsector, zowel GWW als utiliteit- en woningbouw. De reststromen afkomstig van het terrein worden grotendeels gerecycleerd. Dit is met name afval uit hout en overig bouw -en sloopafval. Onze gebouwen en onze infrastructuur, oftewel onze wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering, bestaan nu nog uit grote hoeveelheden, vaak zware, materialen, zoals steen, beton en staal. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten van de bouw zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen. Daarom is het met name belangrijk dat verspilling van hout als bouwmateriaal zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van verspilling op gebied van afval uit hout. Regionaal kan er met name samenwerking worden gezocht met de terreinen:de Binckhorst (Den Haag), Maaldrift (Wassenaar) en Rodenrijs (Lansingerland).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire ketenprojecten rondom het hergebruik van hoogwaardige reststromen zoals hout. Deze subsidie zal vanaf april 2022 naar alle waarschijnlijkheid openen. In een circulair ketenproject is het de bedoeling om samen te werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Kort na afloop van het project moet het resultaat op de markt worden gebracht.

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in bouw -en sloopafval en het voorkomen van afval uit hout.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!