Boezem West

Gemeente

Pijnacker-Nootdorp

CE Potentie

€ 1.950.943

Kengetallen

2493

64

1582

25

Hectare:

FTE:

Bedrijven:

Afval (ton): 

Vrachten: 

599

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

48%

0%

50%

0%

2%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

7%

3.2

-

Parkmanagement

Economische groei

Groei:

Gelijk:

Krimp:

0%

53%

47%

Omschrijving bedrijventerrein

Boezem West is een bedrijventerrein in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het terrein is 25,4 hectare groot en er werken ongeveer 1582 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 64 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2493 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 599 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Boezem West is afkomstig van loodaccus.


Afval en verwerking

Het afval in Boezem West wordt voor 0% hergebruikt, 50% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 48% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Boezem West zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief lokale ontsluiting en de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. De lichte milieucategorie biedt daarnaast mogelijkheid voor het hoogwaardige verwerking van houtproducten en/of organische stromen. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Business District

Conclusies en aanbevelingen

Boezem West is een goed georganiseerd terrein. De reststromen afkomstig van het terrein worden hoogwaardig gerecycleerd, dit is met name afval afkomstig van loodaccu's. Het proces van loodaccu recycling is zeer energie intensief. Daarbij blijft de hoogste waarde behouden bij revisie van de accu's, waardoor deze hergebruikt kunnen worden.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten van loodaccu's. Regionaal kan er samenwerking worden gezocht met de terreinen met chemisch afval zoals Het Scheur (Vlaardingen), Lansinghage (Zoetermeer), Technopolis (Delft) en ZKD (Den Haag).

Veel chemisch afval bevatten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS maken producten steviger en fraaier of voorzien ze producten van extra functionaliteiten. Voor het gebruik van deze stoffen gelden wettelijke grenswaarden. Daarnaast heeft de overheid een niet wettelijke doelstelling om ZZS zoveel mogelijk uit te bannen. Het project “Road to zero” is daarvoor opgezet. De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt zogenoemde Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Door aan te haken bij deze initiatieven kunnen milieuvervuilende processen worden geminimaliseerd.

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in verbeterde chemisch afval verwerking.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!