Winschoterdiep

Gemeente

Groningen

CE Potentie

€15.000.000

Kengetallen

100,8

Hectare:

4780

FTE:

Bedrijven:

233

Afval (ton): 

14.000

Vrachten: 

2.926

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

31%

0%

64%

5%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

0,62

tot 4.1

Barge

Aanwezig

Omschrijving bedrijventerrein

Winschoterdiep is een bedrijventerrein in gemeente Groningen. Het terrein is 100,8 hectare groot en er werken ongeveer 4780 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 233 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 14000 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2926 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Winschoterdiep is afkomstig van hout.

Afval en verwerking

Het afval in Winschoterdiep wordt voor 5% hergebruikt, 64% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 31% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in provincie Groningen.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse IV) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van een breed spectrum aan verwerkingsbedrijven, voor zover passend binnen de vigerende milieucategorie. Onder andere voor hout - één van de meest kansrijke stromen op het terrein - is het terrein geschikt. Voor de verwerking van bouw- en sloopmaterialen - een ander kansrijke stroom - is een hogere milieucategorie vereist. Qua logistiek positie kan het terrein een regionale functie vervullen, alsmede als hub voor de stedelijke bouwopgave. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Door de stedelijke ligging is het terrein eveneens aantrekkelijk voor circulaire ambachtscentra, start-ups en scale-ups, mits hiervoor een aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij), maar mogelijk kan hiervoor ook de verbinding worden gemaakt met andere locaties in de stad.

Business District

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (39), gemengde ferro- en non-ferrometalen (19) en hout (15). In totaal zijn deze stromen goed voor 2.031 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt voor een belangrijk deel in de regio plaats, maar op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Voorbeeld business case

Meest laagdrempelige kans:

Hout

De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is hout. A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom:

Bouw- en sloopmaterialen

Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Winschoterdiep gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

© 2022. Circulaire Bedrijventerreinen Groningen.

New Economy dot eco Lockin logo in midnight Eagle.png