Vrijheid & Zwaaikom

Gemeente

Veendam

CE Potentie

€400.000

Kengetallen

70,5

Hectare:

1729

FTE:

Bedrijven:

70

Afval (ton): 

420

Vrachten: 

251

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

89%

0%

11%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

0,62

tot 3.2

Barge

Niet aanwezig

Omschrijving bedrijventerrein

Vrijheid & Zwaaikom is een bedrijventerrein in gemeente Veendam. Het terrein is 70,5 hectare groot en er werken ongeveer 1729 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 70 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 420 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 251 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Vrijheid & Zwaaikom is afkomstig van rubber.

Afval en verwerking

Het afval in Vrijheid & Zwaaikom wordt voor 0% hergebruikt, 11% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 89% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in provincie Groningen.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse IV) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor de verwerking van rubber en metalen - , als ook andere grote stromen die in de regio aanwezig zijn, is het terrein geschikt. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen voor zowel verwerking als logistiek. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van ferrometalen (5), bouw- en sloop materialen (3) en gemengd- en overig afval (3). In totaal zijn deze stromen goed voor 62 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Voorbeeld business case

Meest laagdrempelige kans:

Rubber

De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is rubber. De recycling van rubberproducten vormt een van de meest uitdagende problemen waar onze samenleving mee te maken heeft, veel van dit afval is afkomstig van autobanden.

Bandenrubber wordt onder gecontroleerde omstandigheden verwarmd in afwezigheid van zuurstof. Het rubber wordt afgebroken tot veel kleinere moleculen, waarbij pyrolysegas, olie en een vaste koolstofhoudende verkoling achterblijven. Deze char is waardevol omdat het alle hoogwaardige "oven" koolstof bevat die oorspronkelijk werden gebruikt om de nieuwe banden te vervaardigen. Er zijn inmiddels marktpartijen actief, en onderzoeksconsortia, die steeds verder komen in het hergebruiken van rubber.

Andere potentiële stroom:

Metalen

Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Vrijheid & Zwaaikom gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

© 2022. Circulaire Bedrijventerreinen Groningen.

New Economy dot eco Lockin logo in midnight Eagle.png