Dallen

Gemeente

Veendam

CE Potentie

€6.500.000

Kengetallen

56

Hectare:

344

FTE:

Bedrijven:

28

Afval (ton): 

4.500

Vrachten: 

697

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

53%

0%

17%

1%

29%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

0,46

tot 4.2

Barge

Niet aanwezig

Omschrijving bedrijventerrein

Dallen is een bedrijventerrein in gemeente Veendam. Het terrein is 56 hectare groot en er werken ongeveer 344 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 28 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4500 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 697 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Dallen is afkomstig van overige chemische materialen.

Afval en verwerking

Het afval in Dallen wordt voor 1% hergebruikt, 17% gerecycleerd, 0% verbrand, 29% gestort en voor 53% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in provincie Groningen.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse IV) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor de verwerking van chemisch materiaal, als ook andere grote stromen die in de regio aanwezig zijn, is het terrein geschikt. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen voor zowel verwerking als logistiek. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van ferrometalen (10), overig stedelijk afval (9) en gemengd en overig afval (8). In totaal zijn deze stromen goed voor 296 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Voorbeeld business case

Meest laagdrempelige kans:

-

Op dit bedrijventerrein is een simpele circulaire business case niet snel voorhanden. Uiteraard kunnen bedrijven een eerste stap zetten door het restafval te scheiden in papier, plastics, organisch en glas. Daarnaast is mogelijk elders in de keten circulaire winst te behalen, veel bedrijven zijn afhankelijk van hun inkoop in grondstoffen, door gerecycleerde grondstoffen of hergebruikte producten in te kopen wordt bijgedragen aan een meer circulaire economie.

Andere potentiële stroom:

Chemisch materiaal

Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Dallen gaat het om chemisch materiaal. Om chemisch materiaal meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

© 2022. Circulaire Bedrijventerreinen Groningen.

New Economy dot eco Lockin logo in midnight Eagle.png