Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom

Gemeente

Stadskanaal

CE Potentie

€1.400.000

Kengetallen

67,6

Hectare:

3230

FTE:

Bedrijven:

284

Afval (ton): 

5.100

Vrachten: 

3.358

Circulariteit

Hergebruik:

Recycle:

Recover:

Overslag:

Stort:

35%

0%

65%

0%

0%

Business District

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering:

Innovatiegraad:

Organisatiegraad:

0,15

4.1

Niet aanwezig

Aanwezig

Omschrijving bedrijventerrein

Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom is een bedrijventerrein in gemeente Stadskanaal. Het terrein is 67,6 hectare groot en er werken ongeveer 3230 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 284 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 5100 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 3358 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom is afkomstig van ferro metalen.

Afval en verwerking

Het afval in Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom wordt voor 0% hergebruikt, 65% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 35% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in provincie Groningen.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor de hoogwaardige verwerking van hout - één van de meest kansrijke stromen - is het terrein geschikt. Vaak gaat het hier om kleine tot middelgrote bedrijven. Voor de verwerking van bouw- en sloopmaterialen - een andere kansrijke stroom op het terrein - is het terrein eveneens geschikt en zijn enkel de zwaardere verwerkingsmethoden uitgesloten. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Business District

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (51), overig stedelijk afval (28) en hout (21). In totaal zijn deze stromen goed voor 1.600 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt in de regio verwerkt, maar op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Voorbeeld business case

Meest laagdrempelige kans:

Hout

De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is hout. A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom:

Bouw- en sloopmaterialen

Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Bedrijvenpark Stadskanaal & Dideldom gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

© 2022. Circulaire Bedrijventerreinen Groningen.

New Economy dot eco Lockin logo in midnight Eagle.png